شبکه خبری ویتینگ :: RSS http://viting.ir کاربران با عضویت در شبکه خبری ویتینگ میتوانند عکس صوت مطلب ویدیوهای خود را به اشتراک بگذارند آهنگسازی که برای آثار خوبش تنبیه می‌شود!/ جنگ روی نُت‌های «کارن» http://viting.ir/news/1006/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86/ 2020-09-23 09:29:44 http://viting.ir/news/1006/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86 آهنگ باور نمیکنی از محمد معتمدی http://viting.ir/news/1005/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C/ 2020-09-23 09:11:21 http://viting.ir/news/1005/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C متروکه های زندگی را به زیبایی های زندگی تبدیل کنیم http://viting.ir/news/1004/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/ 2020-09-23 09:05:22 http://viting.ir/news/1004/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 آتش افروزی های خیره کننده جیمز کامرون http://viting.ir/news/1003/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86/ 2020-09-22 09:55:10 http://viting.ir/news/1003/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86 ۲۲ نکته درمورد فرانسیس فورد کوپولا http://viting.ir/news/1002/%DB%B2%DB%B2-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7/ 2020-09-22 09:50:26 http://viting.ir/news/1002/%DB%B2%DB%B2-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7 استیون اسپیلبرگ یک افسانه زنده http://viting.ir/news/1001/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/ 2020-09-22 09:45:57 http://viting.ir/news/1001/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87 10 فیلم برتر رومن پولانسکی که نیاز دارید ببینید http://viting.ir/news/1000/10-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF/ 2020-09-21 19:41:49 http://viting.ir/news/1000/10-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF «دف صلح» نمادی از اقتدار و صلح طلبی ایرانیان است http://viting.ir/news/996/%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ 2020-09-21 12:50:48 http://viting.ir/news/996/%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA یک هزار کتاب در روشنای خاطره‌های دفاع مقدس http://viting.ir/news/999/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/ 2020-09-20 16:56:46 http://viting.ir/news/999/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3 ابداع ماسک با قابلیت تقویت گوش موسیقیایی http://viting.ir/news/997/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/ 2020-09-19 11:52:46 http://viting.ir/news/997/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C به زبان بومی شعر بگویید http://viting.ir/news/998/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF/ 2020-09-18 15:54:59 http://viting.ir/news/998/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF پرویز دوایی نقدنویسی با کلمات شاعرانه http://viting.ir/news/995/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87/ 2020-09-16 08:01:51 http://viting.ir/news/995/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 آب کردن چربی های شکم با حلقه هولاهوپ http://viting.ir/news/994/%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%BE/ 2020-09-16 07:55:50 http://viting.ir/news/994/%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%BE «تنت» خرج خودش را درآورد! / فروش ۲۰۰ میلیون دلاری تنها در ۲ هفته http://viting.ir/news/993/%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/ 2020-09-15 08:21:49 http://viting.ir/news/993/%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87 بناهای تاریخی و زیبا استان لرستان (تصاویر) http://viting.ir/news/990/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/ 2020-09-12 09:35:32 http://viting.ir/news/990/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 تاریخ بیهقی تا جهانگشای جوینی http://viting.ir/news/989/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C/ 2020-09-07 11:17:44 http://viting.ir/news/989/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C آیت‌الله مرعشی نجفی؛ میراث‌دار پیشینیان در حوزه نسخ خطی http://viting.ir/news/988/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C/ 2020-09-07 10:11:35 http://viting.ir/news/988/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C «آلمادوار» و ساخت یک فیلم وسترن متفاوت! http://viting.ir/news/987/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA/ 2020-09-05 14:03:20 http://viting.ir/news/987/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA نگاهی به مُدگرایی در ادبیات http://viting.ir/news/986/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/ 2020-09-05 11:01:54 http://viting.ir/news/986/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA «ناسور»؛ داستان جراحتی بر جان http://viting.ir/news/984/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86/ 2020-09-04 10:53:53 http://viting.ir/news/984/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86 «یکی مثل تو» و «تربیت اصولی» در پانورامای ققنوس http://viting.ir/news/985/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3/ 2020-09-03 16:57:25 http://viting.ir/news/985/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3 سریال کمدی دادزن برای پخش در پاییز ۹۹ http://viting.ir/news/983/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B9%DB%B9/ 2020-09-01 13:42:10 http://viting.ir/news/983/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B9%DB%B9 مداحی که به فرمانده «کودکستان» معروف بود http://viting.ir/news/980/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF/ 2020-08-27 13:47:29 http://viting.ir/news/980/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF مواد غذایی مورد نیاز برای سالمندان در دوران کرونا http://viting.ir/news/979/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 2020-08-27 12:39:25 http://viting.ir/news/979/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 در سوگ فرزند حقیقی ایران زمین که عاشقانه زیست http://viting.ir/news/977/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 2020-08-26 09:35:38 http://viting.ir/news/977/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA چرا شمس و حافظ دگراندیش‌اند؟ http://viting.ir/news/981/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF/ 2020-08-26 08:49:35 http://viting.ir/news/981/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF نقاشی هایی از حرف «الف» http://viting.ir/news/978/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81/ 2020-08-25 16:37:10 http://viting.ir/news/978/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81 چطور مورخان با یک کارت پستال به محل خلق آخرین اثر ونگوگ رسیدند؟ http://viting.ir/news/976/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%88%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/ 2020-08-23 09:46:21 http://viting.ir/news/976/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%88%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF نسخه لگویی «جنگ ستارگان» در راه است http://viting.ir/news/972/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ 2020-08-23 09:35:32 http://viting.ir/news/972/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA تصویر زیاده خواهی های جامعه جهانی در چیدمان پایان http://viting.ir/news/975/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/ 2020-08-20 13:44:42 http://viting.ir/news/975/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86 بهترین فیلم‌های اکشن نتفلیکس ... http://viting.ir/news/971/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3/ 2020-08-19 10:30:25 http://viting.ir/news/971/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3 رویترز، برترین عکس‌های خبری یک دهه قبل‌اش را منتشر کرد http://viting.ir/news/969/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/ 2020-08-17 09:41:20 http://viting.ir/news/969/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF با این نقاشی‌ها بدون خروج از خانه سفر کنید! http://viting.ir/news/968/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/ 2020-08-17 09:10:04 http://viting.ir/news/968/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF زیبایی در جنگ از نگاه خلیل الرز http://viting.ir/news/967/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2/ 2020-08-16 09:09:38 http://viting.ir/news/967/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2 کوکاکولا تولید بطری‌های کوکاکولا از پلاستیک‌های اقیانوس http://viting.ir/news/966/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3/ 2020-08-15 09:06:24 http://viting.ir/news/966/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3 خلاقیت در ساختار بسته‌ بندی http://viting.ir/news/964/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/ 2020-08-15 09:01:19 http://viting.ir/news/964/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C تاثیر نور در فساد موادغذایی تا چه حد ؟ http://viting.ir/news/965/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF/ 2020-08-13 12:03:45 http://viting.ir/news/965/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF خنده از نظر "باختین" http://viting.ir/news/962/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%86/ 2020-08-10 08:54:55 http://viting.ir/news/962/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%86 علل و درمان عفونت ریه http://viting.ir/news/961/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%87/ 2020-08-09 18:06:48 http://viting.ir/news/961/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%87 گذری در آبشار ایگل http://viting.ir/news/957/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84/ 2020-08-09 12:58:24 http://viting.ir/news/957/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84 تاریخچه هوش هیجانی و توجه به اهمیت آن http://viting.ir/news/959/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86/ 2020-08-08 17:02:35 http://viting.ir/news/959/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86 تصاویر چهره‌های سینما و تلویزیون جهان، به مناسبت روز پدر، از پدران‌شان http://viting.ir/news/970/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86/ 2020-08-08 09:42:56 http://viting.ir/news/970/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86 تیکسل چیست؟ http://viting.ir/news/960/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 2020-08-07 10:04:30 http://viting.ir/news/960/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA نگاهی بر سازهای بادی http://viting.ir/news/958/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/ 2020-08-06 09:59:43 http://viting.ir/news/958/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C کنسرسیوم صنعتی اسپانیا و ساخت ماسک ضدکرونا http://viting.ir/news/956/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 2020-08-05 12:05:54 http://viting.ir/news/956/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 هنر موسیقی در دوران ساسانیان http://viting.ir/news/953/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/ 2020-08-05 09:57:18 http://viting.ir/news/953/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 تاریخچه اسکناس در ایران http://viting.ir/news/954/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ 2020-08-04 14:00:47 http://viting.ir/news/954/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 سبک زندگی و خانه در ایران قدیم http://viting.ir/news/955/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85/ 2020-08-04 11:03:08 http://viting.ir/news/955/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85 شش راه آماده شدن یک هنرمند برای جهان استارتاپ‌ها http://viting.ir/news/950/%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%87%D8%A7/ 2020-08-03 11:50:43 http://viting.ir/news/950/%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%87%D8%A7 روت آساوا http://viting.ir/news/946/%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7/ 2020-08-03 10:16:23 http://viting.ir/news/946/%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7 سوزان یونگمانس، هنرمند هلندی http://viting.ir/news/947/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C/ 2020-08-02 22:28:32 http://viting.ir/news/947/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C استفاده از رسانه های اجتماعی برای آثار هنری http://viting.ir/news/951/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/ 2020-08-02 16:53:23 http://viting.ir/news/951/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C چشمانی به بزرگی قابها http://viting.ir/news/948/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/ 2020-08-01 09:31:54 http://viting.ir/news/948/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7 خانه های حراج؛ در بحران اقتصادی کرونا! http://viting.ir/news/952/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 2020-07-31 11:55:41 http://viting.ir/news/952/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 تابلوی (فضای داخلی Interior) اثر ادگار دگا http://viting.ir/news/949/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-interior-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%AF%D8%A7/ 2020-07-30 17:34:41 http://viting.ir/news/949/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-interior-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DA%AF%D8%A7 موارد مصرف نمک که شاید نشنیده باشید http://viting.ir/news/943/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF/ 2020-07-28 08:56:30 http://viting.ir/news/943/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF شخصیت شناسی زن و مردان از روی مدل مو http://viting.ir/news/944/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88/ 2020-07-26 11:00:57 http://viting.ir/news/944/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88 عکاسی با گوشی موبایل http://viting.ir/news/945/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/ 2020-07-25 14:12:55 http://viting.ir/news/945/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84 ساختمان های جدیدی SPEECH برای مرکز تجارت جهانی در مسکو.. http://viting.ir/news/974/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-speech-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88/ 2020-07-22 10:41:28 http://viting.ir/news/974/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-speech-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88 تست الایزا http://viting.ir/news/939/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7/ 2020-07-21 13:06:46 http://viting.ir/news/939/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7 گذری در روستای چرم کهنه http://viting.ir/news/940/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87/ 2020-07-20 19:09:24 http://viting.ir/news/940/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87 اچ‌بی‌او با ستارگان هالیوود همراه می شود http://viting.ir/news/941/%D8%A7%DA%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/ 2020-07-19 10:11:47 http://viting.ir/news/941/%D8%A7%DA%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF فواید موسیقی بر ذهن و جسم http://viting.ir/news/938/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B3%D9%85/ 2020-07-18 09:45:55 http://viting.ir/news/938/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B3%D9%85 سریال برتر دهه گذشته از نگاه متاکریتیک http://viting.ir/news/942/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9/ 2020-07-17 09:14:10 http://viting.ir/news/942/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9 اولین گام انتخاب ساز موسیقی؛ چه سازی انتخاب کنیم؟ http://viting.ir/news/937/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/ 2020-07-16 10:43:05 http://viting.ir/news/937/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 «اوباین» مهم‌ترین مرکز تولید سفال و سرامیک در فرانسه http://viting.ir/news/934/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/ 2020-07-15 11:49:08 http://viting.ir/news/934/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 اقبال لاهوری؛ شاعر مشرق زمین http://viting.ir/news/933/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/ 2020-07-15 08:47:05 http://viting.ir/news/933/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 پازیریک ؛ قدیمی‌ترین فرش جهان http://viting.ir/news/935/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/ 2020-07-14 21:51:13 http://viting.ir/news/935/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 بازی های سرگرم‌کننده که والدین می‌توانند در خانه انجام دهند http://viting.ir/news/931/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/ 2020-07-14 20:37:09 http://viting.ir/news/931/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF همراه دیرینه انسان؛ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺐ در اﺳﺎﻃﻴﺮ اﻳﺮان http://viting.ir/news/932/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%EF%BA%91%EF%BA%AE%D8%B1%EF%BA%B3%EF%BB%B2-%D8%A7%EF%BB%AB%EF%BB%A4%EF%BB%B4%EF%BA%96-%D8%A7%EF%BA%B3%EF%BA%90-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%EF%BA%B3%EF%BA%8E%EF%BB%83%EF%BB%B4%EF%BA%AE-%D8%A7%EF%BB%B3%EF%BA%AE%D8%A7%D9%86/ 2020-07-14 11:39:54 http://viting.ir/news/932/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%EF%BA%91%EF%BA%AE%D8%B1%EF%BA%B3%EF%BB%B2-%D8%A7%EF%BB%AB%EF%BB%A4%EF%BB%B4%EF%BA%96-%D8%A7%EF%BA%B3%EF%BA%90-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%EF%BA%B3%EF%BA%8E%EF%BB%83%EF%BB%B4%EF%BA%AE-%D8%A7%EF%BB%B3%EF%BA%AE%D8%A7%D9%86 رسیدگی به سلامت روانی و عاطفی کودکان در عصر ویروس کرونا http://viting.ir/news/930/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 2020-07-13 10:32:29 http://viting.ir/news/930/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 چرم کاکتوس Cactus Leather http://viting.ir/news/929/%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3-cactus-leather/ 2020-07-13 10:31:42 http://viting.ir/news/929/%DA%86%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3-cactus-leather علی رهبری: وقتی جوانان ما برای وطن‌ جان می‌دادند، امثال من در وین و پاریس در آسایش بودیم http://viting.ir/news/927/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85/ 2020-07-11 14:50:49 http://viting.ir/news/927/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85 ساخت خانه های تخم مرغی در مریخ با چاپگر سه بعدی http://viting.ir/news/926/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/ 2020-07-11 08:42:16 http://viting.ir/news/926/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C کتاب «درآمدی بر روانشناسی دین» نقد و بررسی می‌شود http://viting.ir/news/922/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/ 2020-07-11 08:03:42 http://viting.ir/news/922/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF هنر مشبک http://viting.ir/news/925/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9/ 2020-07-10 08:12:41 http://viting.ir/news/925/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A8%DA%A9 عادات مخربی که خلاقیت را از بین می برد http://viting.ir/news/936/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF/ 2020-07-09 14:40:00 http://viting.ir/news/936/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF تأملی روش‌شناسانه بر پدیدارشناسی هنر http://viting.ir/news/923/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1/ 2020-07-09 08:06:59 http://viting.ir/news/923/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1 به بهانه سالروز تولد استاد احمد پژمان http://viting.ir/news/928/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86/ 2020-07-08 14:55:03 http://viting.ir/news/928/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86 آیا چین بر قرن ۲۱ ام سیطره خواهد یافت؟ http://viting.ir/news/921/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/ 2020-07-08 13:37:00 http://viting.ir/news/921/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA در جست‌وجوی میراث مهدی آذریزدی http://viting.ir/news/920/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C/ 2020-07-08 13:34:16 http://viting.ir/news/920/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C کشف فسیل ۷۰ میلیون‌ساله یک ماهی http://viting.ir/news/919/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/ 2020-07-08 13:33:00 http://viting.ir/news/919/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C «پیکرتراش» منتشر شد http://viting.ir/news/917/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/ 2020-07-08 13:29:05 http://viting.ir/news/917/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF آشنایی با فرش اراک http://viting.ir/news/915/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9/ 2020-07-08 11:47:10 http://viting.ir/news/915/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9 معرق با ساقه گندم http://viting.ir/news/924/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/ 2020-07-08 08:09:34 http://viting.ir/news/924/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85 بیماری کبد چرب می‌تواند به بروز بیماری‌های عصبی منجر شود http://viting.ir/news/916/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF/ 2020-07-06 14:49:29 http://viting.ir/news/916/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF «تو شهید نمی‌شوی» به چاپ بیستم رسید http://viting.ir/news/918/%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/ 2020-07-06 13:31:23 http://viting.ir/news/918/%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF قلعه سنت آنجلو یکی از جاذبه ی گردشگری شهر رم در ایتالیا http://viting.ir/news/914/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/ 2020-07-05 13:45:13 http://viting.ir/news/914/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7 تجربه زیبایی چیست ؟ http://viting.ir/news/913/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 2020-07-05 12:41:44 http://viting.ir/news/913/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA تلاش نوعی از آگاهی‌ است http://viting.ir/news/912/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ 2020-07-04 12:36:57 http://viting.ir/news/912/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA هدف از زندگی چیست؟ http://viting.ir/news/911/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 2020-06-30 07:57:51 http://viting.ir/news/911/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA روستای کردان کجاست؟ http://viting.ir/news/910/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ 2020-06-27 13:41:33 http://viting.ir/news/910/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA درمان زخم اثنی عشر http://viting.ir/news/909/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/ 2020-06-27 13:37:55 http://viting.ir/news/909/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%B1 رژیم کتوژنیک چیست و چگونه به چربی سوزی کمک می کند؟ http://viting.ir/news/907/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/ 2020-06-27 13:31:39 http://viting.ir/news/907/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF چه نوع مسواکی بخریم؟ http://viting.ir/news/908/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85/ 2020-06-25 13:33:24 http://viting.ir/news/908/%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85 شروع ناگهان علیرضا قربانی http://viting.ir/news/905/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 2020-06-24 12:10:05 http://viting.ir/news/905/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C ۵ دلیل برای اینکه ما احتمالاً در چندجهانی زندگی می‌کنیم http://viting.ir/news/906/%DB%B5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/ 2020-06-23 12:13:04 http://viting.ir/news/906/%DB%B5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 ساقی حمید هیراد http://viting.ir/news/894/%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF/ 2020-06-16 09:15:23 http://viting.ir/news/894/%D8%B3%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF معرفی چند تا از جذاب‌ترین شخصیت‌های صنعت روبه‎‌رشد ساخت سریال‌ http://viting.ir/news/893/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/ 2020-06-09 09:00:56 http://viting.ir/news/893/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84 «لویاتان» توماس هابز http://viting.ir/news/892/%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2/ 2020-06-08 10:51:32 http://viting.ir/news/892/%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B2 همایون شجریان من کجا باران کجا http://viting.ir/news/887/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7/ 2020-06-08 08:50:38 http://viting.ir/news/887/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7 هرگز رهایم مکن اثر کازوئو ایشی گورو http://viting.ir/news/891/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88/ 2020-06-07 09:58:29 http://viting.ir/news/891/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88 همایون شجریان خوب شد http://viting.ir/news/890/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF/ 2020-06-07 09:53:51 http://viting.ir/news/890/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF آتشی در سينه دارم جاودانی همایون شجریان http://viting.ir/news/888/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/ 2020-06-07 08:56:49 http://viting.ir/news/888/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 همایون شجریان تصنیف قلاب http://viting.ir/news/889/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/ 2020-06-06 09:30:36 http://viting.ir/news/889/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 بوی شمال آهنگ مسیح و آرش و پرواز همای http://viting.ir/news/883/%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C/ 2020-05-30 09:48:09 http://viting.ir/news/883/%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C آهنگ رد پا شهاب مظفری http://viting.ir/news/881/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C/ 2020-05-30 09:38:00 http://viting.ir/news/881/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C روزبه نعمت الهی زود برمیگردم http://viting.ir/news/886/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85/ 2020-05-28 13:58:57 http://viting.ir/news/886/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85 اسرار آهنگ مهدی یراحی http://viting.ir/news/882/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/ 2020-05-28 09:41:03 http://viting.ir/news/882/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C آهنگ مرا به خاطرت نگه دار از چارتار http://viting.ir/news/885/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1/ 2020-05-27 13:33:35 http://viting.ir/news/885/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1 آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی شمس من و خدای من + روزبه نعمت الهی http://viting.ir/news/884/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C/ 2020-05-26 13:31:17 http://viting.ir/news/884/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C آهنگ خستم نگو نه از رضا یزدانی http://viting.ir/news/880/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 2020-05-26 12:26:10 http://viting.ir/news/880/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C آهنگ احسان دریا دل تلخی http://viting.ir/news/879/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C/ 2020-05-26 12:24:31 http://viting.ir/news/879/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C تاریخچه شمع؛ از انسان اولیه تا به امروز http://viting.ir/news/878/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2/ 2020-05-25 08:15:18 http://viting.ir/news/878/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 آموزش دوخت کوسن گرد به روشی راحت http://viting.ir/news/877/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA/ 2020-05-24 08:12:56 http://viting.ir/news/877/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA معرفی ۷ صنایع دستی برتر ایران که در جهان حرف اول را می زنند http://viting.ir/news/876/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF/ 2020-05-23 08:10:32 http://viting.ir/news/876/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF طلا و جواهر سازی و چیزهایی که در مورد این هنر نمیدانید! http://viting.ir/news/873/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF/ 2020-05-19 11:44:25 http://viting.ir/news/873/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF تفاوت منبت کاری با معرق کاری http://viting.ir/news/872/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ 2020-05-19 11:42:54 http://viting.ir/news/872/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرسی سازی (Grill Sash window) http://viting.ir/news/875/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-grill-sash-window/ 2020-05-17 11:51:20 http://viting.ir/news/875/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-grill-sash-window آهنگ ایوان بند منو دریاب http://viting.ir/news/866/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8/ 2020-05-11 09:16:13 http://viting.ir/news/866/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8 تزیین خانه با بشقاب‌های قدیمی و وسایل ساده http://viting.ir/news/870/%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/ 2020-05-09 09:31:24 http://viting.ir/news/870/%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87 آجر کاری هنری در دل کویر معماری ایران http://viting.ir/news/874/%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ 2020-05-06 11:47:20 http://viting.ir/news/874/%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 گل شمعدانی و هرچه که باید درباره این گل زیبا بدانید http://viting.ir/news/869/%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF/ 2020-05-05 09:29:06 http://viting.ir/news/869/%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF سبک معماری مدرن و ۱۰ نمونه از برترین های معماری مدرن جهان http://viting.ir/news/867/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/ 2020-05-03 09:18:55 http://viting.ir/news/867/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 سرخس بوستون و راه‌های نگهداری از آن در آپارتمان http://viting.ir/news/871/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/ 2020-04-30 09:33:30 http://viting.ir/news/871/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86 راه‌هایی برای ایجاد هماهنگی میان‌ پرده و فرش در دکوراسیون http://viting.ir/news/868/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/ 2020-04-29 09:27:09 http://viting.ir/news/868/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86 انتخاب بهترین هدفون برای ورزش بدون توجه به این 5 نکته ممکن نیست! http://viting.ir/news/865/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 2020-04-22 14:41:24 http://viting.ir/news/865/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA حوزه فراموش شده پژوهش موسیقی http://viting.ir/news/863/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C/ 2020-04-20 13:09:59 http://viting.ir/news/863/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C رباب، ساز اصیل و فراموش شده ایرانی http://viting.ir/news/862/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 2020-04-16 13:08:17 http://viting.ir/news/862/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C موسیقی عاشورایی باعث وحدت ملی است http://viting.ir/news/861/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ 2020-04-14 13:06:35 http://viting.ir/news/861/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA فيلم دزد دوچرخه در يك نگاه http://viting.ir/news/864/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%83-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87/ 2020-04-12 13:13:28 http://viting.ir/news/864/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%83-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 مواد غذایی که بیشترین ویتامین B12 را دارند http://viting.ir/news/851/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-b12-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/ 2020-04-08 19:54:24 http://viting.ir/news/851/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-b12-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF پوست لیمو با کاربردی باورنکردنی در خانه داری و زیبایی http://viting.ir/news/852/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/ 2020-04-06 19:56:12 http://viting.ir/news/852/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C زندگینامه “شیخ بهایی” شاعر و عارف ایرانی http://viting.ir/news/846/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 2020-04-04 13:15:55 http://viting.ir/news/846/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C راه تقویت مهارت نوازندگی پیانو بدون معلم http://viting.ir/news/845/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/ 2020-04-01 13:13:12 http://viting.ir/news/845/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85 آهنگ بخوان به نام عاشقی از وحید تاج http://viting.ir/news/857/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AC/ 2020-03-29 13:46:06 http://viting.ir/news/857/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AC آهنگ دیوونه خونه مجازی http://viting.ir/news/856/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ 2020-03-28 13:38:25 http://viting.ir/news/856/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C آهنگ ساده بودی ای دل از مانی رهنما http://viting.ir/news/855/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/ 2020-03-28 13:35:26 http://viting.ir/news/855/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7 شرایط نگهداری نخل پالم اریکا و مشکلات این گیاه http://viting.ir/news/840/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87/ 2020-03-28 13:00:11 http://viting.ir/news/840/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87 شخصیت شناسی طبق شکل ، فرم و فاصله انگشتان دست http://viting.ir/news/854/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA/ 2020-03-26 19:59:36 http://viting.ir/news/854/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA آشنایی با زندگینامه ی دکتر حسابی http://viting.ir/news/836/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C/ 2020-03-26 15:17:52 http://viting.ir/news/836/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C اصول مهم از دیدگاه نویسندگان برای آنکه بهترین فرد درون خود باشید http://viting.ir/news/847/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF/ 2020-03-25 13:26:47 http://viting.ir/news/847/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF روش و زمان کاشت سبزه ی نارنج برای عید http://viting.ir/news/853/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF/ 2020-03-24 19:57:50 http://viting.ir/news/853/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام هم گناه http://viting.ir/news/850/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87/ 2020-03-23 19:49:48 http://viting.ir/news/850/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87 دانلود آهنگ فرزاد فرخ رویای من http://viting.ir/news/848/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86/ 2020-03-22 19:26:14 http://viting.ir/news/848/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86 دانلود آهنگ رضا ضیا به نام بارون http://viting.ir/news/849/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/ 2020-03-21 19:46:07 http://viting.ir/news/849/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 شعر لورکا زندگی لئونارد کوهن را تغییر داد http://viting.ir/news/828/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ 2020-03-21 14:27:33 http://viting.ir/news/828/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF اشتباهاتی که هنگام آرایش ابرو مرتکب می‌شویم‎ http://viting.ir/news/837/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/ 2020-03-19 14:37:31 http://viting.ir/news/837/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85 همه چیز درباره سنتور این ساز خوش صدای ایرانی http://viting.ir/news/844/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 2020-03-17 12:08:36 http://viting.ir/news/844/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C حرکاتی جالب از ورزش یوگا مخصوص کاهش وزن http://viting.ir/news/843/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86/ 2020-03-17 12:06:48 http://viting.ir/news/843/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86