|

کتاب

|

هنری

1
0
0
0
تاریخ بیهقی تا جهانگشای جوینی

تاریخ بیهقی تا جهانگشای جوینی

2020-09-07 11:17:44 | توسط : مهراوه شایگان | کتاب | هنری

کتاب «تاریخی‌نگری موسیقی ایران» با عنوان فرعیِ «موسیقی‌شناسی قومی»، نوشته محسن حجاریان طی چهارده جُستار، موسیقی ایرانی را از نظرگاه قوم‌شناسی، جامعه‌شن ..

119
|
| |