0
0
0

آهنگ مرا به خاطرت نگه دار از چارتار

باز امشب دل من غرق گله شد

بی تاب و بی رمق بی حوصله شد
دردا که دوری دردا

ای آرزوی فردا تو بیا تو بیا
نداری خبر زحال من نداری که دل به جاده میسپاری
سحر ندارد این شب تار
مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار
سحر ندارد این شب تار
مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار
از من دیگر اثری در آینه نیست

پیدا کن تو مرا این فاصله چیست

ای معنی شعر تر من

پرواز جاری در پر من تو بیا تو بیا
سر گردانم بر سر کویت

شب میبارد از سر مویت
نداری خبر زحال من نداری که دل به جاده میسپاری
سحر ندارد این شب تار
مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار
نداری خبر زحال من نداری که دل به جاده میسپاری
سحر ندارد این شب تار
مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار
سحر ندارد این شب تار

مرا به خاطرت نگهدار

چارتار مرا به خاطرت نگه دار

2020-05-27 13:33:35 | توسط : کیوان افشاری | موسیقی | ایران

69
| |