1
0
0
0

خود آموز خط اوستایی

2019-09-01 12:55:54 | توسط : سورنا سامی | آموزش

..

1219
|
| |

2
0
0
0

آموزش خط میخی

2018-07-25 18:54:26 | توسط : سورنا سامی | آموزش

..

1536
|
| |

3
1
1
0

سیاستهای استعماری انگلیس در افغانستان

2016-10-08 15:49:51 | توسط : مهراوه شایگان | تاریخ | جهان

بعد از حکومت احمدشاه درانی، تیره‌ای از طایفه درانی که سدوزائی خوانده می‌‌‌‌شدند و مشهورترین آنها تیمور و محمود و زمان‌شاه و ‌شاه شجاع بودند، با ضعفی که ..

1438
|
| |