|

کتاب

|

دینی

1
0
0
0
جایگاه معرفت دینی براساس نظام معرفتی عصر پست مدرن در یک کتاب بررسی شد

جایگاه معرفت دینی براساس نظام معرفتی عصر پست مدرن در یک کتاب بررسی شد

2016-10-08 11:31:59 | توسط : سورنا سامی | کتاب | دینی

کتاب «مبانی معرفتی عصر جدید و پسامدرن (با نظری به جایگاه دین در آن)» نوشته رمضان مهدوی آزادبنی، دانشیار دانشگاه مازندران به تازگی از سوی سازمان انتشارا ..

541
|
| |

2
0
0
0
دلاواله از عزاداری ایرانیان عصر صفوی در سوگ امام حسینع میگوید

دلاواله از عزاداری ایرانیان عصر صفوی در سوگ امام حسین(ع) می‌گوید

2016-10-08 11:30:43 | توسط : سورنا سامی | کتاب | دینی

سفرنامه‌­ها منابع باارزشي محسوب مي­‌شوند كه در روشن کردن جنبه­‌هاي مختلف تاريخ اجتماعي ايران به‌ويژه آنجا كه از ديد مورخان ايراني پنهان مانده است، به ك ..

480
|
| |